Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov 

1. Záujemca udeľuje firme Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade s týmto dokumentom. Tento súhlas udeľuje do odvolania, max. na dobu fungovania firmy Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy. 
2. Vaše osobné údaje bude spracovávať len na základe platného právneho dôvodu a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči záujemcom a členom programu/programov, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe, oboznámení člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Daniely Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy či tretích strán. Odoslaním registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Daniely Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich záujemca vyžiadal. Oprávnenia Daniely Krušinskej Trudičovej - cesta vedomej ženy na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
3. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy spracúva osobné údaje v prípade záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu, ak bolo pridelené, e – mailovú adresu záujemcu a adresu na doručovanie písomností záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania záujemcu. V prípade živých akcií (seminárov, workshopov...) tieto dokumentujeme aj fotograficky. Fotografie následne používame na svojich weboch a na sociálnych sieťach na priblíženie atmosféry, príp. na ďalšie propagačné účely. Ak si neprajete, aby bola fotografia s vami zverejnená, príp. si prajete dodatočne odstrániť fotografiu vašej osoby či menovku na fotografii, dajte nám vedieť na info@cestavedomejzeny.sk
4. V prípade, že si záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu záujemcu, resp. člena programu. O zrušenie tejto služby môže záujemca, resp. člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: info@cestavedomejzeny.sk. 
5. Záujemca, resp. člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@cestavedomejzeny.sk Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Daniele Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
6. Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu a člena programu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Daniely Krušinskej Trudičovej - Cesta vedomej ženy a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom a členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu, resp. člena na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca či člen programu navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.
7. So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov (účtovníci, administratívna výpomoc, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií...). Uzatvárame s nimi písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (napr. v prípade kontroly). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.
 

Toto znenie je účinné od 1.1. 2020

 

Kontakt na správcu osobných údajov:

info@cestavedomejzeny.sk

+421 907069842

 

Mgr. Daniela Krušinská Trudičová 

Daniela Krušinská Trudičová - Cesta vedomej ženy

Široká 31

83107 Bratislava

Slovensko

 

IČO: 52070638

DIČ: 1081388429

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, registrácia č. 110-272720.